Home » Privacy Statement

Privacy Statement


Wij hechten veel waarde aan de bescherming van jouw privacy. Wij houden ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarom hebben wij dit Privacy Statement, waarin staat hoe wij omgaan met jouw (persoons)gegevens.

Definities

a. Privacy statement: dit privacy statement;
b. Gebruiker: iedere gebruiker van de Website;
c. Verantwoordelijke: ZZP Vrienden, Keizersgracht 2A, 5611 GD Eindhoven;
d. Website: de website onder zzpvrienden.nl

1. Algemeen

1.1 In dit Privacy statement wordt beschreven hoe Verantwoordelijke de persoonsgegevens van haar Gebruikers verwerkt.
1.2 De persoonsgegevens die door Verantwoordelijke worden verwerkt zijn: naam, e-mailadres, telefoonnummer, IP-adres, klikgedrag en tijdstip van opvragen website.

2. Verzameling en gebruik van persoonsgegevens

2.1 Verantwoordelijke verzamelt persoonsgegevens van een Gebruiker wanneer de desbetreffende Gebruiker deze persoonsgegevens via de Website aan de Verantwoordelijke heeft doorgegeven [bijvoorbeeld door contact op te nemen met een verzoek om informatie over de diensten of producten van Verantwoordelijke, een bestelling bij Verantwoordelijke te doen, of doordat de Gebruiker zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief van Verantwoordelijke].
2.2 Verantwoordelijke gebruikt deze persoonsgegevens voor het doeleinde waarvoor de Gebruiker de persoonsgegevens aan Verantwoordelijke heeft verstrekt:
2.2.1 Als de Gebruiker Verantwoordelijke om informatie over diensten en producten verzoekt, verwerkt Verantwoordelijke de persoonsgegevens om aan dat verzoek te voldoen.
2.2.2 Als de Gebruiker zich heeft opgegeven voor de nieuwsbrief, dan zal Verantwoordelijke de persoonsgegevens gebruiken om de nieuwsbrief naar de Gebruiker toe te zenden.
2.2.3 Daarnaast kan Verantwoordelijke de persoonsgegevens gebruiken om haar Gebruikers op de hoogte te stellen van producten of diensten van Verantwoordelijke die interessant voor de desbetreffende Gebruiker zouden kunnen zijn. Indien de Gebruiker hiertegen bezwaar heeft, kan hij of zij contact opnemen met info@zzpvrienden.nl

3. Doorgifte aan derden

3.1 Verantwoordelijke zal de persoonsgegevens van haar Gebruikers niet aan derden doorgeven, tenzij:
3.1.1 De doorgifte geschiedt aan een door Verantwoordelijke voor de in dit Privacy statement opgesomde doeleinden ingeschakelde bewerker, met welke bewerker Verantwoordelijke een overeenkomst heeft gesloten die erop ziet dat de bewerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen; of
3.1.2 Verantwoordelijke op grond van wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

4. Cookies

4.1 Verantwoordelijke maakt gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Het Cookiebeleid van verantwoordelijke dat hier gevonden kan worden bevat verdere informatie over het gebruik van cookies, waaronder de doeleinden waarvoor Verantwoordelijke cookies gebruikt.

5. Wijziging/verwijdering van persoonsgegevens

5.1 De Gebruiker heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van zijn of haar persoonsgegevens, overeenkomstig het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens.
5.2 Indien de Gebruiker van een van deze rechten gebruik wil maken, of indien de Gebruiker vragen heeft over dit Privacy statement kan de Gebruiker Verantwoordelijke bereiken op het adres Keizersgracht 2A, 5611 GD Eindhoven.
5.3 Gebruikers kunnen zich afmelden van de nieuwsbrief onderaan elke mail.

6. Bewaartermijn

6.1 Verantwoordelijke bewaart persoonsgegevens gedurende de termijn waarin zij dit relevant acht in het kader van haar dienstverlening, tenzij Verantwoordelijke op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

7. Beveiliging

7.1 Verantwoordelijke heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van Gebruikers te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking, waaronder SSL-beveiliging op haar website.

8. Wijzigingen in het Privacy statement

8.1 Verantwoordelijke behoudt zich het recht voor dit Privacy statement aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. Verantwoordelijke adviseert de Gebruiker dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. Het huidige Privacy statement is bijgewerkt op 21 december 2021.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we voldoen aan de privacywetgeving. Heb je vragen over ons privacybeleid, neem gerust contact met ons op via info@zzpvrienden.nl

GRATIS:ZZP-VRIENDEN PAKKET